THCS Phú Lãm, tổ 2, phường Phú lãm, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.  ĐT: 0243.533.528

Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » lich cong tac » lich cong tac » 2017-2018

THỜI KHÓA BIỂU HKII (SỐ 2)

Thứ bảy - 10/02/2018 09:03

IMG 2828

IMG 2828
TKB HKII (SỐ 2)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ ĐÔNG                  
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM                  
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2017 - 2018
Thực hiện từ  21/ 02/ 2018
                           
Thứ  Lớp
Tiết
6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 TD: Sơn Văn: Thúy  Anh: Thương MT: Vượng Văn: L.Hiền Sử: N.Hạnh Sinh: Loan Â.N: P.Hiền TD: Huế Anh: Xinh Văn: L.Huyền CD: Mến
3 Văn: Thúy  Anh: Thương MT: Vượng Sử: N.Hạnh Sinh: Loan Văn: Mến TD: Sơn Anh: Xinh Â.N: P.Hiền Văn: L.Huyền TD: Huế Sử: L.Hiền
4       Địa: Thảo Toán: Hợp Toán: H.Anh Hóa: L.Hạnh Toán: Huyền Sinh: Loan Lý: Phuơng Sinh: Thắm Toán: Hiến
5       Toán: Hương CN: H.Anh Địa: Thảo Toán: Huyền Sinh: Loan Toán: Hợp Hóa: L.Hạnh CN: Học Sinh: Thắm
                           
3 1 Sử: N.Hạnh MT: Vượng Văn: Dũng CN: Học Anh: Xinh TD: Sơn Văn: Oanh Toán: Huyền Hóa: L.Hạnh Toán: Hương CD: Mến Lý: Phuơng
2 TD: Sơn Sinh: Thắm Toán: Học Toán: Hương Â.N: P.Hiền Địa: Thảo Văn: Oanh Anh: Xinh Toán: Hợp Lý: Phuơng MT: Vượng TD: Huế
3 MT: Vượng Toán: Học TD: Sơn Â.N: P.Hiền Sử: N.Hạnh Lý: Phuơng Toán: Huyền Hóa: L.Hạnh Địa: Thảo CD: Mến TD: Huế Sinh: Thắm
4 CD: N.Hạnh TD: Sơn Â.N: P.Hiền Anh: Xinh Toán: Hợp Sinh: Thắm Địa: Thảo CN: Huyền Văn: Oanh TD: Huế Hóa: L.Hạnh CN: Học
5 Sinh: Thắm Lý: Phuơng Sinh: Hương Sử: N.Hạnh Toán: Hợp Văn: Mến Â.N: P.Hiền Địa: Thảo Văn: Oanh CN: Học Anh: Xinh Hóa: L.Hạnh
                         
4 1 CN: Hiến CD: N.Hạnh Văn: Dũng TD: Sơn MT: Vượng Văn: Mến Anh: Thương Văn : Điệp Lý: Phuơng Văn: L.Huyền Địa: Thảo Văn: Thúy 
2 Toán: Hiến Sinh: Thắm Văn: Dũng Địa: Thảo TD: Sơn Văn: Mến MT: Vượng Văn : Điệp TD: Huế Sử: L.Hiền Toán: H.Anh Văn: Thúy 
3 Sinh: Thắm TD: Sơn Anh: Thương Văn: L.Huyền CD: N.Hạnh Toán: H.Anh Sử: L.Hiền TD: Huế CD: Điệp Địa: Thảo Lý: Phuơng MT: Vượng
4 Văn: Thúy  Sử: N.Hạnh TD: Sơn CD: Điệp Văn: L.Hiền Sinh: Thắm Lý: Phuơng MT: Vượng Anh: Thương TD: Huế Văn: L.Huyền Toán: Hiến
5 Văn: Thúy  CN: Hiến Sử: N.Hạnh Lý: Phuơng Văn: L.Hiền CN: H.Anh CD: Điệp Địa: Thảo MT: Vượng Sinh: Thắm Văn: L.Huyền Anh: Thương
                           
5 1 Lý: Phuơng Văn: Thúy  Toán: Học Toán: Hương TD: Sơn Anh: Xinh Văn: Oanh Toán: Huyền Địa: Thảo Văn: L.Huyền Toán: H.Anh Anh: Thương
2 Anh: Thương Văn: Thúy  CN: Huyền CN: Học Lý: Phuơng TD: Sơn Văn: Oanh TD: Huế Toán: Hợp Văn: L.Huyền Anh: Xinh Địa: Thảo
3 Toán: Hiến Toán: Học Địa: Thảo Sinh: Thắm Toán: Hợp Â.N: P.Hiền Anh: Thương Hóa: L.Hạnh Văn: Oanh Toán: Hương Lý: Phuơng TD: Huế
4 BDHSG BDHSG Tin: Hợp BDHSG BDHSG BDHSG BDHSG BDHSG BDHSG      
5 BDHSG BDHSG Tin: Hợp BDHSG BDHSG BDHSG BDHSG BDHSG BDHSG      
6 1 Anh: Thương Toán: Học CD: N.Hạnh Anh: Xinh Sinh: Loan Toán: H.Anh Địa: Thảo Văn : Điệp Văn: Oanh Sinh: Thắm Văn: L.Huyền Sử: L.Hiền
2 Địa: Thảo Â.N: P.Hiền Anh: Thương Văn: L.Huyền Sử: N.Hạnh Anh: Xinh Hóa: L.Hạnh Văn : Điệp Sinh: Loan Sử: L.Hiền Toán: H.Anh Toán: Hiến
3 Toán: Hiến Địa: Thảo Toán: Học Văn: L.Huyền Địa: L.Hạnh CD: Điệp Toán: Huyền Sinh: Loan Anh: Thương Anh: Xinh Sinh: Thắm Văn: Thúy 
4 Â.N: P.Hiền Anh: Thương CN: Huyền Sinh: Thắm Anh: Xinh Sử: N.Hạnh Sinh: Loan CD: Điệp Hóa: L.Hạnh Toán: Hương Sử: L.Hiền Văn: Thúy 
  5 HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL
                           
7 1 Anh: Thương CN: Hiến Văn: Dũng Anh: Xinh CN: H.Anh MT: Vượng TD: Sơn Lý: Phuơng CN:  N.Huyền Văn: L.Huyền Sử: L.Hiền Hóa: L.Hạnh
2 Toán: Hiến Văn: Thúy  Sinh: Hương TD: Sơn Anh: Xinh CN: H.Anh Anh: Thương Toán: Huyền Sử: L.Hiền MT: Vượng Hóa: L.Hạnh Lý: Phuơng
3 CN: Hiến Toán: Học  Lý: Phuơng Văn: L.Huyền Địa: L.Hạnh Anh: Xinh Toán: Huyền Sử: L.Hiền Anh: Thương Toán: Hương Toán: H.Anh Văn: Thúy 
4 Văn: Thúy  Anh: Thương Toán: Học  Toán: Hương Văn: L.Hiền Toán: H.Anh CN: Huyền Anh: Xinh Toán: Hợp Hóa: L.Hạnh Văn: L.Huyền Toán: Hiến
5 SH: Thúy SH: Thương SH:  Học   SH: Hương SH: L.Hiền SH: H.Anh SH: Huyền SH:  Xinh SH: Hợp SH: LHạnh SH: L.Huyền SH: Hiến
                         
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ ĐÔNG                  
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM                  
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2017 - 2018
Thực hiện từ  21/ 02/ 2018
                           
Thứ  Lớp
Tiết
6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 TD: Sơn Văn: Thúy  Anh: Thương MT: Vượng Văn: L.Hiền Sử: N.Hạnh Sinh: Loan Â.N: P.Hiền TD: Huế Anh: Xinh Văn: L.Huyền CD: Mến
3 Văn: Thúy  Anh: Thương MT: Vượng Sử: N.Hạnh Sinh: Loan Văn: Mến TD: Sơn Anh: Xinh Â.N: P.Hiền Văn: L.Huyền TD: Huế Sử: L.Hiền
4       Địa: Thảo Toán: Hợp Toán: H.Anh Hóa: L.Hạnh Toán: Huyền Sinh: Loan Lý: Phuơng Sinh: Thắm Toán: Hiến
5       Toán: Hương CN: H.Anh Địa: Thảo Toán: Huyền Sinh: Loan Toán: Hợp Hóa: L.Hạnh CN: Học Sinh: Thắm
                           
3 1 Sử: N.Hạnh MT: Vượng Văn: Dũng CN: Học Anh: Xinh TD: Sơn Văn: Oanh Toán: Huyền Hóa: L.Hạnh Toán: Hương CD: Mến Lý: Phuơng
2 TD: Sơn Sinh: Thắm Toán: Học Toán: Hương Â.N: P.Hiền Địa: Thảo Văn: Oanh Anh: Xinh Toán: Hợp Lý: Phuơng MT: Vượng TD: Huế
3 MT: Vượng Toán: Học TD: Sơn Â.N: P.Hiền Sử: N.Hạnh Lý: Phuơng Toán: Huyền Hóa: L.Hạnh Địa: Thảo CD: Mến TD: Huế Sinh: Thắm
4 CD: N.Hạnh TD: Sơn Â.N: P.Hiền Anh: Xinh Toán: Hợp Sinh: Thắm Địa: Thảo CN: Huyền Văn: Oanh TD: Huế Hóa: L.Hạnh CN: Học
5 Sinh: Thắm Lý: Phuơng Sinh: Hương Sử: N.Hạnh Toán: Hợp Văn: Mến Â.N: P.Hiền Địa: Thảo Văn: Oanh CN: Học Anh: Xinh Hóa: L.Hạnh
                         
4 1 CN: Hiến CD: N.Hạnh Văn: Dũng TD: Sơn MT: Vượng Văn: Mến Anh: Thương Văn : Điệp Lý: Phuơng Văn: L.Huyền Địa: Thảo Văn: Thúy 
2 Toán: Hiến Sinh: Thắm Văn: Dũng Địa: Thảo TD: Sơn Văn: Mến MT: Vượng Văn : Điệp TD: Huế Sử: L.Hiền Toán: H.Anh Văn: Thúy 
3 Sinh: Thắm TD: Sơn Anh: Thương Văn: L.Huyền CD: N.Hạnh Toán: H.Anh Sử: L.Hiền TD: Huế CD: Điệp Địa: Thảo Lý: Phuơng MT: Vượng
4 Văn: Thúy  Sử: N.Hạnh TD: Sơn CD: Điệp Văn: L.Hiền Sinh: Thắm Lý: Phuơng MT: Vượng Anh: Thương TD: Huế Văn: L.Huyền Toán: Hiến
5 Văn: Thúy  CN: Hiến Sử: N.Hạnh Lý: Phuơng Văn: L.Hiền CN: H.Anh CD: Điệp Địa: Thảo MT: Vượng Sinh: Thắm Văn: L.Huyền Anh: Thương
                           
5 1 Lý: Phuơng Văn: Thúy  Toán: Học Toán: Hương TD: Sơn Anh: Xinh Văn: Oanh Toán: Huyền Địa: Thảo Văn: L.Huyền Toán: H.Anh Anh: Thương
2 Anh: Thương Văn: Thúy  CN: Huyền CN: Học Lý: Phuơng TD: Sơn Văn: Oanh TD: Huế Toán: Hợp Văn: L.Huyền Anh: Xinh Địa: Thảo
3 Toán: Hiến Toán: Học Địa: Thảo Sinh: Thắm Toán: Hợp Â.N: P.Hiền Anh: Thương Hóa: L.Hạnh Văn: Oanh Toán: Hương Lý: Phuơng TD: Huế
4 BDHSG BDHSG Tin: Hợp BDHSG BDHSG BDHSG BDHSG BDHSG BDHSG      
5 BDHSG BDHSG Tin: Hợp BDHSG BDHSG BDHSG BDHSG BDHSG BDHSG      
6 1 Anh: Thương Toán: Học CD: N.Hạnh Anh: Xinh Sinh: Loan Toán: H.Anh Địa: Thảo Văn : Điệp Văn: Oanh Sinh: Thắm Văn: L.Huyền Sử: L.Hiền
2 Địa: Thảo Â.N: P.Hiền Anh: Thương Văn: L.Huyền Sử: N.Hạnh Anh: Xinh Hóa: L.Hạnh Văn : Điệp Sinh: Loan Sử: L.Hiền Toán: H.Anh Toán: Hiến
3 Toán: Hiến Địa: Thảo Toán: Học Văn: L.Huyền Địa: L.Hạnh CD: Điệp Toán: Huyền Sinh: Loan Anh: Thương Anh: Xinh Sinh: Thắm Văn: Thúy 
4 Â.N: P.Hiền Anh: Thương CN: Huyền Sinh: Thắm Anh: Xinh Sử: N.Hạnh Sinh: Loan CD: Điệp Hóa: L.Hạnh Toán: Hương Sử: L.Hiền Văn: Thúy 
  5 HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL
                           
7 1 Anh: Thương CN: Hiến Văn: Dũng Anh: Xinh CN: H.Anh MT: Vượng TD: Sơn Lý: Phuơng CN:  N.Huyền Văn: L.Huyền Sử: L.Hiền Hóa: L.Hạnh
2 Toán: Hiến Văn: Thúy  Sinh: Hương TD: Sơn Anh: Xinh CN: H.Anh Anh: Thương Toán: Huyền Sử: L.Hiền MT: Vượng Hóa: L.Hạnh Lý: Phuơng
3 CN: Hiến Toán: Học  Lý: Phuơng Văn: L.Huyền Địa: L.Hạnh Anh: Xinh Toán: Huyền Sử: L.Hiền Anh: Thương Toán: Hương Toán: H.Anh Văn: Thúy 
4 Văn: Thúy  Anh: Thương Toán: Học  Toán: Hương Văn: L.Hiền Toán: H.Anh CN: Huyền Anh: Xinh Toán: Hợp Hóa: L.Hạnh Văn: L.Huyền Toán: Hiến
5 SH: Thúy SH: Thương SH:  Học   SH: Hương SH: L.Hiền SH: H.Anh SH: Huyền SH:  Xinh SH: Hợp SH: LHạnh SH: L.Huyền SH: Hiến
                         

Tác giả bài viết: Trịnh Tiến Dũng

Nguồn tin: BGH:

T